Deze site maakt gebruik van cookies

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie: ‘’Paaseieren zoeken’’ hierna te noemen: de ‘Actie’, die wordt georganiseerd door Pabo by Beate Uhse, een merk van Pabo 4.0 B.V., gevestigd Hogeweg 6 in Hulst. Hierna te noemen: ‘Pabo’.

1. Algemeen
1.1 Alleen in Nederland woonachtige personen van 18 jaar of ouder zijn gerechtigd aan de Actie deel te nemen.
1.2 Deelname aan de Actie is gratis gedurende de actieperiode, van 18-04-2019 tot en met 22-04-2019, hierna te noemen: de ‘Actieperiode’.

2. Gegevens
2.1 Om deel te kunnen nemen aan de Actie is het naar waarheid invullen van de volgende persoonsgegevens verplicht:
* Naam
* E-mailadres
2.2 Je garandeert dat alle door jou verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.
2.3 Uiteraard gaan wij zeer zorgvuldig om met de gegevens die je verstrekt. De gegevens worden opgenomen in een bestand dat voldoet aan de privacywetgeving. Gegevens worden niet zonder toestemming van de deelnemer ter beschikking gesteld aan derden voor een ander doel dan waarvoor de gegevens zijn verstrekt. Zie voor meer informatie de privacyverklaring op www.pabo.nl/aboutcookies

3. Deelname
3.1 Er kan per huishouden maar 1 keer worden deelgenomen aan de Actie.
3.2 De trekking van de winnaars geschiedt op willekeurige en op onpartijdige wijze.
3.3 Om kans te maken op één van de prijzen dien je ten minste 7 van de 10 paaseieren te vinden.
3.4 Pabo streeft ernaar om de winnaars binnen 5 werkdagen na sluiting van de Actie persoonlijk te informeren via het e-mailadres waarmee aan de actie is deelgenomen. Er kan vertraging ontstaan in weekenden, als gevolg van storingen in telecommunicatie of om andere redenen waardoor het, ondanks de inspanningen van Pabo, niet mogelijk is je binnen 5 werkdagen op te hoogte te brengen.
3.5 Pabo streeft ernaar om de prijzen, waarop de deelnemer recht heeft, zo snel mogelijk uit te reiken. In de meeste gevallen zal dit gebeuren binnen 2 weken, maar garanties kunnen niet gegeven worden. Er kan vertraging ontstaan in weekenden, als gevolg van storingen in telecommunicatie of om andere redenen waardoor het ondanks de inspanningen van Pabo niet mogelijk is om binnen 2 weken uit te keren.
3.6 Over uitslagen kan niet worden gecorrespondeerd.

4. Contact/Klachten
Als je vragen of opmerkingen hebt over producten van Pabo of over deze actievoorwaarden of de uitvoering van deze actie, neem dan contact op met Pabo klantenservice via 0900 722 6364 of per e-mail via: klantenservice@pabo.nl. Je ontvangt doorgaans binnen 2 werkdagen na de ontvangstbevestiging telefonisch of via e-mail een reactie.

5. Aansprakelijkheid en vrijwaring
Pabo, als organisator, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele uit de Actie voortvloeiende schade.

6. Diversen
6.1 Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door Pabo gewijzigd worden. Geadviseerd wordt de voorwaarden regelmatig te bekijken.
6.2 Pabo behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen inzendingen af te keuren, deelnemers van deelname uit te sluiten, of de Actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving vroegtijdig te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen. Indien de actievoorwaarden in een bepaalde situatie niet voorzien, dan is het uitsluitend aan Pabo om te beslissen.
6.3 Medewerkers van Pabo die betrokken zijn bij de Actie en door Pabo ingeschakelde derde(n) zijn uitgesloten van deelname.
6.4 Indien en voor zover enige bepaling van deze voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Wij zullen alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
6.5 Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met de actie of de website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.
6.6 “Pabo” is een geregistreerde en gedeponeerde merknaam.